ทั่วไป

26th June
2012
written by

MMDDhhmmYYYY

rm /etc/localtime
ln -s /usr/share/zoneinfo/GMT /etc/localtime
date 072522172010
hwclock --systohc
ตรวจสอบ
date
hwclock
Previous