Main image
13th July
2009
written by

ผู้ที่ห้ามแต่งงานกัน
ผู้ที่ห้ามแต่งงานกัน ดังรายละเอียดจากอัลกุรอาน

ซูเราะฮฺ?อัน-นิซาอฺ ?(An-Nisaa)?? อายะหฺที่?23 ?(4:23)

ที่ได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้าคือมารดาของพวกเจ้า? ลูกผู้หญิงของพวกเจ้า ที่น้องหญิงของพวกเจ้า พี่น้องหญิงแห่งบิดาของพวกเจ้า และพี่น้องหญิงแห่งมารดาของพวกเจ้า บุตรหญิงของพี่หรือน้องชายของพวกเจ้า และบุตรหญิงของพี่หรือหญิงของพวกเจ้า และมารดาของพวกเจ้าที่ให้นมแก่พวกเจ้า และพี่น้องหญิงของพวกเจ้า เนื่องจากการดื่มและมารดาภรรยาของพวกเจ้า และลูกเลี้ยงของพวกเจ้าที่อยู่ในตักของพวกเจ้า จากภรรยาของพวกเจ้าที่พวกเจ้าไม่ได้สมสู่นาง แต่ถ้าพวกเจ้าสมสู่นางแล้ว ก็ไม่เป็นบาปใด ๆ แก่พวกเจ้า และภรรยาของบุตรพวกเจ้าที่มาจากเชื้อสายของพวกเจ้า และการที่พวกเจ้ารวมระหว่างหญิงสองพี่น้องไว้ด้วยกัน นอกจากได้ผ่านพ้นไปแล้วเท่านั้น แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ

ผู้ที่ห้ามแต่งงาน
1. มารดา รวมถึงย่าและยายด้วย
2. ลูกสาว รวมถึงหลานและเหลนด้วย
3. พี่น้องผู้หญิงพ่อแม่เดียวกัน
4. พี่น้องผู้หญิงพ่อเดียว
5. พี่น้องผู้หญิงแม่เดียวกัน
6. ลูกสาวของพี่หรือน้องฝ่ายชาย (หลานสาว)
7. ลูกสาวของพี่หรือน้องฝ่ายหญิง (หลานสาว)
8. แม่นม
9. พี่น้องแม่นมเดียวกัน เนื่องจากการดื่มนมร่วมกันทำให้เป็นพี่น้องประดุจสาย เลือดเดียวกัน
10. มารดาภรรยา (แม่ยาย)
11. ลูกสะใภ้
12. พี่สาวหรือน้องสาวภรรยา

หมาย เหตุ หากมีการนิกะห์กับมารดา แต่ไม่มีการร่วมหลับนอนกัน ต่อมาได้หย่าขาดจากกัน อนุญาตให้แต่งงานกับบุตรสาวได้ หากร่วมหลับนอนกันแล้ว ถึงแม้จะเลิกกัน ก็ไม่อนุญาตให้แต่งงานกับบุตรสาวของนางอีก

กรณีการแต่งงานทั้งพี่สาวและน้องสาวภรรยา เคยเป็นที่อนุญาตในอดีต แต่ปัจจุบันไม่เป็นที่อนุญาต

กรณีการ ร่วมนม การดื่มนมจากแม่นมคนใดก็ตาม ถือว่า ผู้นั้นเป็นพี่น้องร่วมนมกับลูกของแม่นมโดยสมบูรณ์ แม่นมและสามีของนางเปรียบเสมือนแม่และพ่อแท้ ๆ จึงห้ามแต่งงานด้วย ลูกของนางก็เช่นกัน แต่พี่น้องของผู้ที่ดื่มนมจากแม่นม ไม่มีข้อห้ามที่จะแต่งงานกับลูกของแม่นม

กรณีการแต่งงานระหว่างน้ากับหลาน มีหะดิษจากท่านบุคอรีและมุสลิม ระบุเรื่องห้ามนี้ไว้

Leave a Reply